Project Description

Popis projektu

Projekt ALTECS „Výmena vedomostí v rámci alternatívneho hospodárskeho systému na podporu udržateľného regionálneho rozvoja“ realizuje od septembra 2013 do decembra 2014, v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013, Ekonomická univerzita Viedeň, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenská technická univerzita Bratislava, rakúske Spolkové ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a životného prostredia, Hospodárska komora Viedeň a Trnavská regionálna komora SOPK.

Cieľom projektu ALTECS je stanoviť prvé kroky pre udržateľný regionálny rozvoj prostredníctvom výmeny poznatkov medzi podnikmi a študentmi a tieto využiť na realizáciu zodpovedného a k prírodným zdrojom šetrného spôsobu podnikania.

V záujme podpory udržateľného pokroku v ekologickej, ekonomickej a sociálnej oblasti, bude v rámci letnej univerzity, za účasti cieľových skupín, k dispozícii regionálne know-how, založené na pilieroch vedy a ekonómie.

Realizácia letnej univerzity sa uskutoční v spolupráci s „OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH“ ako iniciátorom a nositeľom tejto metódy vzdelávania na rakúskej strane. V tejto súvislosti majú byť podporené podniky, ktoré chcú svojimi výkonmi nastúpiť na cestu sociálneho, ekologického a ekonomického ideálu alebo môžu byť príkladom Best Practice a tým odovzdávať ďalej cenné skúsenosti a rady.

Za oblasť vedy sa zúčastnia študenti ekonómie a manažmentu zo Slovenska a Rakúska, ktorí majú záujem rozširovať svoje znalosti o udržateľnosti a chcú sa podieľať na vypracovaní nových perspektív pre udržateľný regionálny rozvoj, prostredníctvom skupinových projektov v spolupráci s malými a strednými podnikmi (MSP). Dlhodobosť, ako základný indikátor udržateľnosti a orientácie na budúcnosť bude podporovaná prostredníctvom pravidelných stretnutí jednotlivých platform a sietí, ktoré podporia výmenu poznatkov. Spoločné vytvorenie a realizácia vzdelávacieho programu, podporí vzájomné porozumenie susedov (kultúrne, ekonomické, ekologické, sociálne), ako aj súdržnosť prihraničného regiónu a prinesie spoločnú zodpovednosť za prihraničný hospodársky priestor.